Fundacja Ars Anatomica

Celem Fundacji Ars Anatomica jest prowadzenie działalności publicznej i społecznie użytecznej głównie w obszarze ochrony i promocji zdrowia, nauki, szkolnictwa wyższego oraz edukacji medycznej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizowanie szkoleń́, kursów, konferencji oraz seminariów. W zakresie działalności fundacji jest ponadto organizowanie, wspieranie i prowadzenie programów badawczych oraz prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia.

Fundacja Ars Anatomica współpracuje z instytucjami oraz osobami fizycznymi, krajowymi i zagranicznymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji. W szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego, organami i strukturami administracji rządowej oraz organizacjami pozarządowymi, a także organami Unii Europejskiej w zakresie wynikającym z celów Fundacji.Zarząd Fundacji

Grzegorz Bajor | Prezes Zarządu

Elżbieta Kuncio | Wiceprezes Zarządu

Przemysław Węglarz | Sekretarz Zarządu

Sham Abdul Cader Mohamed | Skarbnik

Rada Fundacji

Bernard Ekiert

Ewelina Barczyk

Krzysztof Zieliński